Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι του έργου απαντούν στα ερωτήματα που τέθηκαν παραπάνω και κλείνουν το χάσμα μεταξύ των αναγκών για τον επίλυση του σχεδίου και την υλοποίησή του. Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο έργο στοχεύει στα εξής:

  • Α. Στην δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής πολυεπίπεδης και συνεχώς αναπτυσσόμενης Κέντρου Αριστείας για την Προσβασιμότητα – το AccessCoVE – στον τομέα της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες. Το AccessCoVE στοχεύει στην παροχή λύσεων σε θέματα προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν αμέτρητες επιχειρήσεις, εταιρείες και οντότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (εθνικά οικοσυστήματα), παρέχοντας εμπειρογνώμονες στον τομέα. Το AccessCoVE θα είναι ανοικτό σε διακρατικές και διεθνείς συνεργασίες (παροχείς επαγγελματικής κατάρτισης, ενδιαφερόμενα μέρη, άλλα Κέντρα Αριστείας) που αναζητούν την υπεροχή και την κοινή επιθυμία για περιβάλλοντα πλήρους προσβασιμότητας (προϊόντα και υπηρεσίες) που οι εμπειρογνώμονες στην προσβασιμότητα θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν.
  • Β. Η ολιστική προσέγγιση της προσβασιμότητας με την προώθηση της προσβασιμότητας σε κάθε δυνατή πτυχή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Τα άτομα με αναπηρίες θα έχουν χωρική και ψηφιακή πρόσβαση, ώστε να μπορούν να απολαμβάνουν μια συμμετοχική, χωρίς εμπόδια και δημοκρατική ζωή. Γι’ αυτό το λόγο, οι τομείς εξειδίκευσης των ειδικών στην προσβασιμότητα θα εξαπλωθούν σε κάθε κατεύθυνση, προκειμένου να καλυφθεί κάθε πρόκληση στον τομέα της προσβασιμότητας.
  • Γ. Η ανάπτυξη της πιο ενημερωμένης, έγκυρης και αξιόπιστης πηγής για θέματα προσβασιμότητας, η οποία θα αποτελέσει κύριο συνεισφέροντα στη διαμόρφωση πολιτικής για την ενσωμάτωση στην κοινωνία και την προσβασιμή ψηφιοποίηση. Οι τομείς εξειδίκευσης των ειδικών στην προσβασιμότητα, καθώς και οι πρότυπα και οι δείκτες που περιλαμβάνουν, θα υπόκεινται σε διαδικασίες ενημέρωσης για να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες και, κυρίως, τις μελλοντικές ανάγκες. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν ένα “φωταγωγό” για τις προκλήσεις προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν, ενώ το AccessCoVE θα παρουσιάζει ένα καλά ανεπτυγμένο σύστημα αριστείας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης που δρα ενεργά για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της καινοτομίας, καλύπτοντας κάθε αναδυόμενη ανάγκη προσβασιμότητας μέσω των ειδικών στην προσβασιμότητα.
  • Δ. Η δημιουργία δύο (2) νέων επαγγελματικών ειδικοτήτων. Το AccessCoVE δεν θα αναπροσαρμόσει απλώς τους επαγγελματίες που χρειάζονται να ενημερώσουν και εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Από αυτό το σημείο θα δημιουργηθούν δύο (2) νέες επαγγελματικές ειδικότητες σε συνδυασμό με πιστοποιημένη εμπειρογνωμοσύνη. Λίγες μόνο οντότητες παρέχουν εκπαίδευση στην προσβασιμότητα, με την πλειοψηφία επικεντρωμένη στην προσβασιμότητα του διαδικτύου. Η ευρέως αναγνωρισμένη Διεθνής Ένωση Επαγγελματιών για την Προσβασιμότητα με καταχωρημένο γραφείο στις ΗΠΑ επικεντρώνεται σε τομείς εξειδίκευσης, αφήνοντας πολλές πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής ανεξερεύνητες, όπως η εκπαίδευση. Το AccessCoVE, βασιζόμενο στην ολιστική προσέγγιση, τις καινοτόμες πρακτικές του και τη σταδιακή δημιουργία μιας πλατφόρμας Κέντρων Αριστείας, στοχεύει στον αντιμετώπιση όλων των κοινωνικών προκλήσεων που σχετίζονται με την προσβασιμότητα.
  • Ε. Η δημιουργία ενός στερεού δικτύου συνεργατών που ενοποιούν την εμπειρογνωμοσύνη τους στην παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης, την έρευνα στον τομέα της προσβασιμότητας ή την επιχειρηματικότητα, συνδυάζουν τα ενδιαφέροντά τους για τη συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και υποστηρίζουν την ανάπτυξη του AccessCoVE μετά την ολοκλήρωση του έργου. Το δίκτυο θα βασιστεί σε μακροπρόθεσμα σχέδια δράσης για τη χρηματοδότηση και τη διοίκηση, και θα μετατραπεί σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό με διεθνή διάσταση που θα υποστηρίξει τόσο μια αυτόνομη διοίκηση όσο και ένα βιώσιμο χρηματοδοτικό σύστημα που θα προωθήσει την ανάπτυξή του.